Knihovní řád

Knihovní řád

Městské knihovny v Mníšku pod Brdy

Tento knihovní řád byl vydán v souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Mníšku pod Brdy, schválenou zastupitelstvem města usnesením č.15 ze dne 29. března 2001.

I. Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna v Mníšku pod Brdy je univerzální knihovnou a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické 
a informační služby.

II. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

 • půjčování knih, časopisů a společenských her

 • bezplatné rezervování požadované literatury

 • poskytování faktografických a bibliografických informací

 • poskytování informací o jízdních řádech ČD a ČSAD

 • poskytování informací prostřednictvím sítě Internet

 • přístup na Internet

 • kulturně-výchovné a vzdělávací lekce pro školy

 • informace o dostupnosti fondu

 • kopírování z materiálů knihovny

III. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

Při přihlašování do knihovny čtenář předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a svým podpisem se zaváže dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a zároveň projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Děti do 15 let se mohou stát čtenáři pouze v oddělení pro mládež a jejich přihláška musí být podepsána jedním z rodičů (zákonným zástupcem), který ručí za případné škody způsobené porušením výpůjčního řádu a zároveň projevuje souhlas se zpracováním jejich osobních údajů. Současně čtenář uhradí registrační poplatek, který má platnost 1 rok a obdrží čtenářskou legitimaci. Při její ztrátě knihovna účtuje 10,- Kč.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

IV. Výpůjční řád

 

Při každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářskou legitimaci. Čtenář odloží příruční zavazadla na místě k tomu určeném, za věci odložené jinde knihovna neodpovídá.

Počet absenčních výpůjček se řídí momentálními možnostmi a stavem knihovního fondu. Neměl by přesáhnout 7 svazků knih při jedné návštěvě.

Publikace z příruční knihovny a některé regionálie se půjčují pouze prezenčně.

Výpůjční doba je 1 měsíc. U aktuálních periodik a žádaných titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit a přizpůsobit ji tak poptávce čtenářů.

Čtenář ručí za vypůjčené knihovní jednotky. Je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je před poškozením, zdržet se vpisování poznámek a podtrhování textu, případně vytrhávání stránek. Ve vlastním zájmu by si měl všechny dokumenty při půjčování prohlédnout a nahlásit případné závady, jinak se vystavuje eventuálnímu postihu za poškození, které bude zjištěno při vrácení. Čtenář nemá právo půjčovat vypůjčené publikace dalším osobám.

 

 

V případě, že čtenář knihovní jednotku poškodí nebo ztratí, je povinen ji nahradit:

 • stejným nebo jiným vydáním téže knihovní jednotky

 • peněžní částkou ve výši stanovené knihovnou podle ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době poškození nebo ztráty (i několikanásobek skutečné ceny)

 • vázanou fotokopií

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. K uvedeným náhradám se navíc připočítává poplatek 25,- Kč.

Jestliže čtenář nevrátí dílo půjčené mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář ani po upomenutí dílo půjčené mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

Jestliže dílo, které čtenář žádá, není ve fondech knihovny, může knihovna na požádání zprostředkovat výpůjčku tohoto díla z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby podle platné vyhlášky o MS.

V.

 

Tomu, kdo opakovaně porušuje Knihovní řád, poškozuje knihovní jednotky nebo jinak působí knihovně škodu, může být právo využívat jejích služeb odmítnuto.

VI.

 

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy Ceník poplatků služeb, Pravidla pro používání Internetu a Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů.

 

 Přílohy knihovního řádu 

1. Ceník placených služeb a poplatků městské knihovny v Mníšku pod Brdy

2. Poučení o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

3. Pravidla pro využívání výpočetní techniky

Platnost od 23. 5. 2018                              V Mníšku pod Brdy dne : 11. 5. 2018


 

Příloha č.2

Poučení o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je městská knihovna Mníšek pod Brdy.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

Nepovinné kontaktní údaje: přechodné bydliště, e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací a upomínání.

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem (uživatel není povinen tyto údaje uvést).

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a 1 rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

Městská knihovna Mníšek pod Brdy,

Komenského 413, 25210

e-mail: knihovna@mnisek.cz

Tel: 318 592 552

 

 

Příloha č.3

Pravidla pro využívání výpočetní techniky

I. 

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Je k dispozici v půjčovních hodinách.

II. 

Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce na požádání předložit průkaz totožnosti

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto

III. 

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

IV. 

Uživatel může kopírovat na přenosná datová média informace získané z bází dat zpřístupněných v síti Internet.

V. 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

VI. 

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.VII. 

Základní doba užívání je 30 minut. Pokud není další zájemce je možno ji prodloužit. Přístup na Internet je možno si rezervovat.

VIII. 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon - a ostatní předpisy; případné zneužití dat a informací může být trestné - viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).