Knihovní řád

Městské knihovny v Mníšku pod Brdy

 

Tento knihovní řád byl vydán v souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Mníšku pod Brdy, schválenou zastupitelstvem města usnesením č.15 ze dne 29. března 2001.

I. Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna v Mníšku pod Brdy je univerzální knihovnou a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické
a informační služby.

II. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

 • půjčování knih a časopisů
 • bezplatné rezervování požadované literatury
 • poskytování faktografických a bibliografických informací
 • poskytování informací o jízdních řádech ČD a ČSAD
 • poskytování informací prostřednictvím sítě Internet
 • přístup na Internet
 • kulturně-výchovné a vzdělávací lekce pro školy
 • informace o dostupnosti fondu
 • kopírování z materiálů knihovny

III. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů.

Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § zákona č.101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. v podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje čtenářů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, jehož požadavky jsou vyjádřeny ve vnitřní směrnici, která je přílohou tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů.

Při přihlašování do knihovny čtenář předloží občanský průkaz, vyplní přihlášku a svým podpisem se zaváže dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a zároveň projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Děti do 15 let se mohou stát čtenáři pouze v oddělení pro mládež a jejich přihláška musí být podepsána jedím z rodičů (zákonným zástupcem), který ručí za případné škody způsobené porušením výpůjčního řádu a zároveň projevuje souhlas se zpracováním jejich osobních údajů. Současně čtenář uhradí registrační poplatek, který má platnost 1 rok a obdrží čtenářskou legitimaci. Při její ztrátě knihovna účtuje 10,- Kč.

IV. Výpůjční řád

 

Při každém využívání služeb knihovny je čtenář povinen předložit čtenářskou legitimaci. Čtenář odloží příruční zavazadla na místě k tomu určeném, za věci odložené jinde knihovna neodpovídá.

Počet absenčních výpůjček se řídí momentálními možnostmi a stavem knihovního fondu. Neměl by přesáhnout 7 svazků knih při jedné návštěvě.

Publikace z příruční knihovny a některé regionálie se půjčují pouze prezenčně.

Výpůjční doba je 1 měsíc. U aktuálních periodik a žádaných titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit a přizpůsobit ji tak poptávce čtenářů.

Čtenář ručí za vypůjčené knihovní jednotky. Je povinen s nimi zacházet šetrně, chránit je před poškozením, zdržet se vpisování poznámek a podtrhování textu, případně vytrhávání stránek. Ve vlastním zájmu by si měl všechny dokumenty při půjčování prohlédnout a nahlásit případné závady, jinak se vystavuje eventuálnímu postihu za poškození, které bude zjištěno při vrácení. Čtenář nemá právo půjčovat vypůjčené publikace dalším osobám.

 

 

V případě, že čtenář knihovní jednotku poškodí nebo ztratí, je povinen ji nahradit:

 • stejným nebo jiným vydáním téže knihovní jednotky
 • peněžní částkou ve výši stanovené knihovnou podle ceny, kterou mělo dílo pro knihovnu v době poškození nebo ztráty (i několikanásobek skutečné ceny)
 • vázanou fotokopií

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. K uvedeným náhradám se navíc připočítává poplatek 25,- Kč.

Jestliže čtenář nevrátí dílo půjčené mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář ani po upomenutí dílo půjčené mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

Jestliže dílo, které čtenář žádá, není ve fondech knihovny, může knihovna na požádání zprostředkovat výpůjčku tohoto díla z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby podle platné vyhlášky o MS.

V.

 

Tomu, kdo opakovaně porušuje Knihovní řád, poškozuje knihovní jednotky nebo jinak působí knihovně škodu, může být právo využívat jejích služeb odmítnuto.

VI.

 

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy Ceník poplatků služeb, Pravidla pro používání Internetu a Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů.

 

 

Pravidla pro využívání výpočetní techniky

I.

 

Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Je k dispozici v půjčovních hodinách.

II.

 

Uživatel je povinen:

a) před začátkem práce na požádání předložit průkaz totožnosti

b) používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto

III.

 

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

IV.

 

Uživatel může kopírovat na přenosná datová média informace získané z bází dat zpřístupněných v síti Internet.

V.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

VI.

 

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.


VII.

 

Základní doba užívání je 30 minut. Pokud není další zájemce je možno ji prodloužit. Přístup na Internet je možno si rezervovat.

VIII.

 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon - a ostatní předpisy; případné zneužití dat a informací může být trestné - viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů

 

Městská knihovna v Mníšku pod Brdy zpracovává osobní údaje svých uživatelů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je správcem osobních údajů.

I.

 

Osobní údaje čtenářů knihovna zpracovává za účelem:

 • ochrany majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tj. mimo prostory knihovny
 • poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že provede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, dále bude provádět statistická vyhodnocení své výpůjční činnosti a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů
 • naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou knihovny

II.

 

Osobní údaje uživatelů knihovny jsou shromažďovány prostřednictvím čtenářských přihlášek, které čtenáři vyplňují sami, knihovnice pouze ověřuje správnost vyplněných údajů dle platného osobního dokladu. Další zpracování osobních údajů provádí zaměstnanci knihovny, manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává následující osobní údaje:

 • základní identifikační údaje čtenáře: jméno a příjmení, adresa bydliště (místo trvalého pobytu) a datum narození; knihovna tyto údaje ověřuje i při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a při změně kteréhokoliv z těchto údajů
 • další nepovinné údaje: kontaktní nebo přechodná adresa, další možná spojení (telefon, fax, e-mail), identifikace školy u dětských čtenářů
 • služební údaje, údaje výpůjčního protokolu: údaje o vydaných čtenářských legitimacích, o absenčních i prezenčních výpůjčkách, o rezervacích
 • účetní údaje: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

III.

 

Originály čtenářských přihlášek jsou uloženy ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen vstup nepovolaných osob, na uzamykatelném a neoznačeném místě, přístup k nim mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci pracovních úkolů. Údaje ze čtenářských přihlášek jsou přeneseny do počítačové databáze, která je uložena na vyhrazeném serveru. Přístup k datům je zabezpečen heslem, data jsou dále chráněna antivirovou ochranou a bezpečnostní kopií.

IV.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje svých uživatelů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně svou vyplněnou přihlášku a svým podpisem projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud uživatel požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne lhůta jednoho roku od vypršení platnosti čtenářské legitimace, event. vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně, je jeho členství v knihovně ukončeno a knihovna provede likvidaci jeho osobních údajů. Originál písemné přihlášky je skartován, osobní údaje čtenáře v počítačové databázi jsou vymazány.

V.

 

Všichni zaměstnanci knihovny, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou povinni zpracovávat osobní údaje pouze v rámci svých pracovních úkolů a ve výše uvedeném rozsahu, musí zachovávat mlčenlivost a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních dat uživatelů knihovny nebo které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu cizích osob k osobním údajům uživatelů knihovny.

Platnost od 1. ledna 2010

V Mníšku pod Brdy dne : 17.2.2010